Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

UP Kindercoaching: UP Kindercoaching (coach Nancy Oude Engberink) gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70801770

Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft, dit zijn de wettelijk gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Overeenkomst: Een mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en UP Kindercoaching betreffende het verlenen van diensten door UP Kindercoaching.

Algemeen

UP Kindercoaching is opgericht door Nancy Oude Engberink en is gevestigd in Hengelo aan de Enschedesestraat 152.

UP Kindercoaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70801770.

UP kindercoaching richt zich op coaching van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met UP Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door de opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

Uitvoering van de opdracht

UP Kindercoaching zal naar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren.

Indien UP Kindercoaching derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na overeenstemming met de opdrachtgever.

UP Kindercoaching heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, echter nooit een resultaatverplichting.

Vertrouwelijkheid

UP Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de opdrachtgever. UP Kindercoaching streeft ernaar dit zoveel mogelijk in samenwerking met de opdrachtgever naar derden over te brengen. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van het kind (of opdrachtgever) in gevaar brengen, dan zal UP Kindercoaching dit wel bespreken met derden. Dergelijke situaties worden altijd eerst met de opdrachtgever besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) toestemming moeten geven voor de begeleiding door een kindercoach. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder/verzorger geïnformeerd wordt over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Als een van de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) ten tijde van de coaching niet langer instemming geeft voor de coaching van het kind dan zijn zij verplicht UP Kindercoaching hiervan op de hoogte te stellen. UP Kindercoaching mag het kind dan niet langer coachen. Als UP Kindercoaching niet of niet volledig geïnformeerd wordt hierover dan zijn de gevolgen voor rekening van de betreffende ouder/verzorger. UP Kindercoaching kan hier niet voor verantwoordelijk worden gehouden.

Aansprakelijkheid

De coaching van UP Kindercoaching is oplossings-en resultaatgericht, zonder oplossing of resultaat te garanderen. Zoals eerder genoemd heeft UP Kindercoaching een inspanningsverplichting maar nooit een resultaatverplichting. UP Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van grove schuld aan de zijde van UP Kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of opdrachtgever kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van UP Kindercoaching.

Praktische zaken rondom een coachsessie

De opdrachtgever dient telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de sessie met het kind.

Ouders geven door het ondertekenen van de overeenkomst met UP Kindercoaching toestemming dat het kind zonder directe aanwezigheid van ouder/verzorger gecoacht mag worden in de praktijk van UP Kindercoaching.

Ouder(s)/verzorger(s) blijven verantwoordelijk en aansprakelijk.

Coachsessies beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Een coachsessie beslaat 1 uur.

Als een sessie niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is dan betekent dit nog steeds dat de sessie eindigt op de afgesproken eindtijd. De opdrachtgever blijft in deze situatie het volledige tarief verschuldigd.

UP Kindercoaching maakt geluidsopnames tijdens het intakegesprek, de coachsessies en het eindgesprek. Deze zijn voor eigen gebruik en worden na het traject vernietigd.

UP Kindercoaching houdt ouder(s)/verzorger(s) via mail op de hoogte van de praktische invulling van de coaching. Tijdens het eindgesprek zal het kind (samen met de coach) vertellen wat het kwijt wil over de coachingsessies naar ouder(s)/verzorger(s).

UP Kindercoaching kan u als ouder(s)/ verzorger(s) vragen om deel te nemen aan een sessie. Dit gaat altijd in overleg.

Het aantal sessies dat UP Kindercoaching uw kind mag coachen gaat altijd in overleg.

In het kader van de Privacywet zal UP Kindercoaching nooit foto’s van uw kind delen op social media of elders zonder uw toestemming.

Tarieven

De tarieven zijn terug te vinden op de website van UP Kindercoaching. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW.

Kindercoaching wordt zelden tot nooit vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar informeren of u misschien voor vergoeding in aanmerking komt.

Betalingsvoorwaarden

Facturering vindt plaats aan het einde van elke maand.

De opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van UP Kindercoaching. Als deze niet binnen de termijn betaald wordt ontvangt de opdrachtgever een herinnering. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan zal UP Kindercoaching een tweede herinnering sturen en 5 euro administratiekosten in rekening brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is UP Kindercoaching genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de opdrachtgever. UP Kindercoaching is gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verhindering

Een afspraak afzeggen en/of verplaatsen kan tot 24 uur van tevoren kosteloos.